ทำความรู้จัก ประเภทพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิล

ทำความรู้จัก ประเภทพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิล

การรีไซเคิลพลาสติก เป็นกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ หรือการนำพลาสติกมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycled plastic) เป็นการช่วยลดปริมาณวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลิต-ใช้-วนกลับ (Circular Economy: Make-Use-Return) นั่นเอง ซึ่งพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลแบ่งออกเป็น 2 ประเถทหลักๆ ได้แก่

พลาสติก PCR หรือ Post-Consumer Recycled

คือ การนําพลาสติกที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคมาแล้ว มาผ่านกระบวนการทําความสะอาด แล้วปรับปรุงคุณสมบัติ ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ให้สามารถนํากลับมา ใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น การนำขวดน้ำ PET ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาทำความสะอาดและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น

พลาสติก PIR หรือ Post-Industrial Recycled

คือ การนําพลาสติกที่เหลือทิ้งหรือสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นํากลับเข้าสู่กระบวนการทําเป็นวัตถุดิบ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น ผู้ผลิตนำเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ นำมาขึ้นรูปกลับเป็นวัตถุดิบเม็ดพลาสติกใหม่อีกครั้ง เป็นต้น

หมายเหตุ ถ้าหากเป็นการนําของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าแล้วนำกลับมาใช้ใหม่จะถือว่าเป็น PIR

ที่มา: https://www.plastket.com/th/news/ทำความรู้จัก%20ประเภทพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิล/173

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.