July 2019

Highlights: ในการรองรับของเหลวปริมาณเดียวกัน ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า และแข็งแรงกว่า จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกนั้นง่ายกว่า...

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัย ทั้งจากผู้ผลิตที่ต้องการเพิ่มอายุสินค้าบนชั้นวาง การลดน้ำหนักหีบห่อเพื่อการขนส่งที่สะดวกและประหยัด รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบโจทย์ไปทีละขั้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย...

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยเริ่มมีการเติบโตในอัตราที่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป...

โพรแพ็ก เอเชีย  งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์...